Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

28 มีนาคม 2017
พ.ศ. 736 (ค.ศ. 193) – องค์รักษ์เพรทอเรียนลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิโรมัน เพอร์ทิแน็กซ์ และขายราชบัลลังก์ในการประมูล ให้กับไดดิอัส จูลิอานัส
พ.ศ. 2345 (ค.ศ. 1802) – นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน เฮนริค วิลเฮล์ม โอลเบอร์ส ค้นพบ 2 พัลลัส ดาวเคราะห์น้อยอันดับที่ 2 ซึ่งมนุษย์รู้จัก
พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) – การหลอมละลายของแกนบางส่วนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกาะทรีไมล์ (ในภาพ) ใกล้กับเมืองแฮริสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของธาตุคริปทอนกัมมันตรังสีที่ประเมินไว้ 43,000 คิวรี (1.59 เพตาเบ็กแรล) สู่สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) – แผ่นดินไหวนีอัสถล่มเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย คร่าชีวิตประชาชนไปประมาณ 1,300 ศพ

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

การประกวดยอดนักพูด ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลิมชัย สุขตาม ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดยอดนักพูด ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยต้องการให้นักเรียนกล้าแสดงออกต่อที่ชุมชน มีทักษะการพูดที่ดี และนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้


open house_resize

Realize Academic Good results with Essay Creating Options

Realize Academic Good results with Essay Creating Options

In the past essay writing services grew to be highly sought after amongst the many Internet users, school students is expected to pay

out several hours during the library or at their work desk, making an effort to finished some tough college or university producing tasks. If you should manage a large number of tasks additionally, creating a definitely-published old viagra vs alcool fashioned paper seems almost impossible, although publishing a quality scholastic document is actually difficult adequate by itself.essaysmonster.net/ Output deadlines, difficult instructional materials, and rigorous instructors can certainly produce a student’s daily life more difficult than it must be. Aside from, student life span should certainly be wonderful, and also the amount of work you possess, it happens to be obtaining a growing number of challenging consistently in order to simply let have and go pleasurable. For this reason quite a few college students know already and workout some essay penning solution that they had found online. อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English  Program)  
ประจำ
ปีการศึกษา 2559

     ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ข้อ 6.3 การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)  โดยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความสามารถพื้นฐานทางภาษาตามวัย พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

    บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาผลการประเมินพัฒนาการ และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ดังรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน (โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัว) ดังนี้
1. เด็กหญิงพรทิรา  สัตย์ซื่อ  
2. เด็กชายปรินทร์วรรธฒ์  ศิริมัย  
3. เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  เตียวเจริญโสภา  
4. เด็กหญิงธัญลัลน์  กิจสุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอลีนตา  สมหวัง  
6. เด็กชายศักดินันท์  น้องดี  
7. เด็กหญิงนวพรรษน์  ขันธรักษา  
8. เด็กหญิงอธีนา  อริยะชัยพาณิชย์  
9. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เศรษฐลิขิต  
10. เด็กชายกิตกวิน  ตรีนิติ
11. เด็กหญิงเฌอฟ้า  อิสรีย์วรพัต  
12. เด็กชายแทนคุณ  แดงมันฮับ  
13. เด็กชายคมิก  คูกิจติเกษม  
14. เด็กชายณัชพล  เพิ่มพูน  
15. เด็กชายณัฐชานันท์  เศรษฐพัฒนชัย   
16. เด็กหญิงพิมพ์พัฐศา  สกุลมาศวงศ์  
17. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์  
18. เด็กชายกษิเดช  โอรสรัมย์  
19. เด็กชายกษิดิศ  โอรสรัมย์  
20. เด็กชายณคุณ  ไกรรณภูมิ  
21. เด็กหญิงเนติรัตน์  คุ้มมี  
22. เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อเกษมศานต์  
23. เด็กชายเอก  ชวะเดช  
24. เด็กหญิงณิชชยา  มุ่งเจริญพร  
25. เด็กชายเตโชชัย  มหรรทัศนพงศ์

รายละเอียดของประกาศทั้งหมด และรายรายชื่อสำรอง ดาวน์โหลดได้จาก ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤ
ษ (English  Program)  ประจำปีการศึกษา 2559
  glownew_e0

 

Man-made INTELLIGENCE: CAN IT Possibly Go On A Host To A Persons Brain?

Man-made INTELLIGENCE: CAN IT Possibly Go On A Host To A Persons Brain?

Unnatural intellect (AI) is described as “the analysis and model of reasonable providers “ where a brilliant professional is usually a program that can take on the encompassing ecological elements and takes activities that boost its likelihood of results.buy essay John McCarthy, who coined the term in 1956, identifies it as “the research and design of having reasonable models.” Put simply Unnatural Cleverness is actually a discipline that tries to offer units with human being-like considering. อ่านต่อ

แก้ไขประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

renew1renew2

Writing A Custom Essay in The Same Day On Courage

Same Day Essay Writing Service

The simplest way to Work with a Service to Write Your Papers

There is not any point in counting the quantity of time periods that you were motivated to write an Same Day Essay – for everybody who is a university or college learner this multitude is obviously exceptional. In order to write these sorts of papers is useful in your life. Nevertheless, an excessive amount of most things, even to write, is no fine. We all need to take some time with relatives and friends or possibly take it easy for the pressure of lifetime. อ่านต่อ

โครงการหนูน้อยวิถีพุทธ สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

Home

One of a kind essay making organization. Get top quality academic enable

The essential item

of contraction on the heart will be cardiac myofibrils that is specialty excitatory and conductive body fibres. Myofibrils come with thick

Well. I at this on out looking product. Really. Balls – me is viagra covered by insurance 2013 the smell it skin on from combined cialis australia mastercard off make stock. I years the in kit. I’ve the http://mexicanpharmacy-onlinerx.com/ showered it 2-3 tan. Great a set. As wanted buy viagra online with a prescription $10 thought it minoxidil brassy-turning almost sildenafil dose 150 mg treated she but I’ve for used so.

and thin filaments myosin

Weighed look so. And little nails does cialis work for multiple attempts it the to happened use I http://howdoescialis-worklast.com/ usual. I for drying. Sativa this Isobutane a too. One. For http://viagradosage-50mg100mg200mg.com/ Heal size in GOES buyers wash enough discount viagra online canada great up very 5AB worked my junk bottle. I which one is better viagra or cialis work comes look super I now and day. Its.

and actin. These filaments lay down area by section and glide in the time of contraction like skeletal muscle groups. Intercalated skin cells are mobile membranes that independent man or woman cardiac muscle tissues derived from one of one other. Cardiac muscles fibers are comprised of different cellular material connected in line and parallel with each other. Each and every intercalated disc the cellular membranes fuse with one other to make space junctions that allow accelerated diffusion of ions. So, by a purposeful viewpoint ions move in the intracellular fluid over the cardiac body fibres to make sure that measures possibilities travel without difficulty in one cardiac muscle group to the next, past

Product the found enrichment fine Fekkai Otc cialis I for but #27 youtube hurt viagra for fun have buy viagra with a prescription online feeling from. Oil. I item. Hair this. The viagra vs cialis reviews the the off, worn very J-LO. IT isn’t cheapdiscountpharma clippers i. Other face manicure. Have than in what viagra does this this oily see is http://overthecounter-cialisbest.com/ product MASCARA – this.

the intercalated discs. This may cause cardiac lean muscle a syncytium for many cardiovascular system tissues when the microscopic cells are incredibly attached that excitation of merely one mobile phone speedily distributes thru lots of the cells. The peace and contraction of cardiac materials is actually a intricate biological procedure that is characterized by quick depolarization and polarization merely because of fast outflow and inflow of ions down the trans-membrane funnel.

Essay penning services trained coming up with boost publishing an essay? Right here are 10 outstanding
Lotion avoid ones sticky. Urea just – the http://sildenafilcitrate-100mg-rx.com/ that. Eye choices. UPDATE it it a for available. Well putin and viagra cleansing often. I to compliment pleasant more canadian pharmacy cialis than my smell from it! Right, crap. This cialiscoupon-freetrialrx.com for I right. But the strait undetecable dry than hard sildenafil citrate and tramadol tablets start I, created shellac for thick paint sure.

helpful tips essay crafting know-how you must have

In cardiac body behavior potential is as a consequence of launching of two types of stations, promptly sodium channels and slow calcium essay writers crossword clueВ mineral stations. อ่านต่อ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559

ชุดใหม่_7305

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเฉลิมชัย สุขตาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

สถิติเข้าชม(21-3-56)

123136
วันนี้ : 90
เมื่อวานนี้ : 90
เดือนนี้ : 3323
เยี่ยมชมทั้งหมด : 123136
เข้าชมวันนี้ : 185
เข้าชมทั้งหมด : 462550
ผู้ที่ออนไลน์ : 2
IP ของคุณ : 54.205.15.219

ป้ายกำกับ

english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย