Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

29 พฤษภาคม 2017
พ.ศ. 1996 (ค.ศ. 1453) – กองกำลังจักรวรรดิออตโตมัน ภายใต้การนำของสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 มีชัยเหนือคอนสแตนติโนเปิล นำไปสู่การสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันออก
พ.ศ. 2203 (ค.ศ. 1660) – ราชาธิปไตยในอังกฤษได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง ในรัชสมัยของพระเจ้าชาลส์ที่ 2 (ในภาพ) ภายหลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภา จนนำไปสู่สงครามกลางเมือง
พ.ศ. 2391 (ค.ศ. 1848) – วิสคอนซินกลายเป็นรัฐที่ 30 ซึ่งรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) – การสังเกตการณ์สุริยุปราคาโดยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวอังกฤษ อาร์เทอร์ เอ็ดดิงตัน ยืนยันความถูกต้องบางส่วนของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป โดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จัดฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (กลุ่มนอกเขตพื้นที่บริการ)

kd3

ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่ 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (กลุ่มเงื่อนไขพิเศษ)

kd1

ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (กลุ่มในเขตพื้นที่บริการ)

kd2ดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศทั้งหมดได้ที่นี่

Need to Christmas be preserved for a family focused holiday break or huge enterprise for any industry.

Need to Christmas be preserved for a family focused

holiday break or huge enterprise for any industry.

In this particular essay I will be looking at and assessing both the method of The holiday season as a family members focused get together, and the very idea of Holiday being used by huge organization to satisfy profitable dreams for that market.essay helper I will be deriving facts from several different solutions. Very first, I will at distance examine specifically what produced Christmas time turned into a household focused holiday getaway throughout the Victorian era. อ่านต่อ

การประกวดยอดนักพูด ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลิมชัย สุขตาม ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดยอดนักพูด ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยต้องการให้นักเรียนกล้าแสดงออกต่อที่ชุมชน มีทักษะการพูดที่ดี และนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้


open house_resize

Realize Academic Good results with Essay Creating Options

Realize Academic Good results with Essay Creating Options

In the past essay writing services grew to be highly sought after amongst the many Internet users, school students is expected to pay

out several hours during the library or at their work desk, making an effort to finished some tough college or university producing tasks. If you should manage a large number of tasks additionally, creating a definitely-published old viagra vs alcool fashioned paper seems almost impossible, although publishing a quality scholastic document is actually difficult adequate by itself.essaysmonster.net/ Output deadlines, difficult instructional materials, and rigorous instructors can certainly produce a student’s daily life more difficult than it must be. Aside from, student life span should certainly be wonderful, and also the amount of work you possess, it happens to be obtaining a growing number of challenging consistently in order to simply let have and go pleasurable. For this reason quite a few college students know already and workout some essay penning solution that they had found online. อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English  Program)  
ประจำ
ปีการศึกษา 2559

     ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ข้อ 6.3 การคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)  โดยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความสามารถพื้นฐานทางภาษาตามวัย พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

    บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาผลการประเมินพัฒนาการ และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน ดังรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน (โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัว) ดังนี้
1. เด็กหญิงพรทิรา  สัตย์ซื่อ  
2. เด็กชายปรินทร์วรรธฒ์  ศิริมัย  
3. เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  เตียวเจริญโสภา  
4. เด็กหญิงธัญลัลน์  กิจสุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงอลีนตา  สมหวัง  
6. เด็กชายศักดินันท์  น้องดี  
7. เด็กหญิงนวพรรษน์  ขันธรักษา  
8. เด็กหญิงอธีนา  อริยะชัยพาณิชย์  
9. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เศรษฐลิขิต  
10. เด็กชายกิตกวิน  ตรีนิติ
11. เด็กหญิงเฌอฟ้า  อิสรีย์วรพัต  
12. เด็กชายแทนคุณ  แดงมันฮับ  
13. เด็กชายคมิก  คูกิจติเกษม  
14. เด็กชายณัชพล  เพิ่มพูน  
15. เด็กชายณัฐชานันท์  เศรษฐพัฒนชัย   
16. เด็กหญิงพิมพ์พัฐศา  สกุลมาศวงศ์  
17. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์  
18. เด็กชายกษิเดช  โอรสรัมย์  
19. เด็กชายกษิดิศ  โอรสรัมย์  
20. เด็กชายณคุณ  ไกรรณภูมิ  
21. เด็กหญิงเนติรัตน์  คุ้มมี  
22. เด็กหญิงทิฆัมพร  หล่อเกษมศานต์  
23. เด็กชายเอก  ชวะเดช  
24. เด็กหญิงณิชชยา  มุ่งเจริญพร  
25. เด็กชายเตโชชัย  มหรรทัศนพงศ์

รายละเอียดของประกาศทั้งหมด และรายรายชื่อสำรอง ดาวน์โหลดได้จาก ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤ
ษ (English  Program)  ประจำปีการศึกษา 2559
  glownew_e0

 

Man-made INTELLIGENCE: CAN IT Possibly Go On A Host To A Persons Brain?

Man-made INTELLIGENCE: CAN IT Possibly Go On A Host To A Persons Brain?

Unnatural intellect (AI) is described as “the analysis and model of reasonable providers “ where a brilliant professional is usually a program that can take on the encompassing ecological elements and takes activities that boost its likelihood of results.buy essay John McCarthy, who coined the term in 1956, identifies it as “the research and design of having reasonable models.” Put simply Unnatural Cleverness is actually a discipline that tries to offer units with human being-like considering. อ่านต่อ

แก้ไขประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

renew1renew2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเฉลิมชัย สุขตาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

  สถิติเข้าชม(21-3-56)

  128788
  วันนี้ : 32
  เมื่อวานนี้ : 96
  เดือนนี้ : 3665
  เยี่ยมชมทั้งหมด : 128788
  เข้าชมวันนี้ : 261
  เข้าชมทั้งหมด : 485156
  ผู้ที่ออนไลน์ : 1
  IP ของคุณ : 107.22.26.172

  ป้ายกำกับ

  english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย