โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
324 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560