โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางปานทิพย์ บุญสูง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
402
นางธนวดี กล่อมจิต
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 403
นางพรรณวดี รุ่งเจริญไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 404
นางสาวประภัสสร วัฒนโกศล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 405
นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พวง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
406
นางสาววนิดา กัณฑะพันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 407
นางนัฏฐพร เติมใจ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 408
นางสาวนันทริยา นิตยสุทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
409 
นางสาวบุณณดา มุ้ยเผือก
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 410
นางวัลนา ธรจักร (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 412
นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ดนตรี