โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางสาวรัศมี สุจินพรัหม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
414
นางสุเนตรา  กระแสเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 403
นางพิสมัย โคตะวีระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
 404
นางเกษณีย์ คงดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกษา
 405
นางดารุณี ประพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
406
นางปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 407
นางสุรัจนี จารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 408
นางผ่องแผ้ว ขำคม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
409 
นางสาวสุปวีณ์ สุทธิยานุช(หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 410
นางสาวนริศา กลกิจสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 412
ว่าที่ ร.ท.ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 411
นายศราวุธ ไชยลาภ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
 415
ว่าที่ พ.ต.ปิยะวงษ์ หมายดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สุขศึกษา
413 
นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ 
 416
นางสาววนิดา หอมสินธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ศิลปะ
 
 417
นางรุ่งรัศมี ต่อยอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์