โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

mee51

นางสาวรัศมี สุจินพรัหม(หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การประถมศึกษา
54ra
นางเรณู นามวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
53su
นางสุภัตรา สินโท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 52kao
นางสุรัจนี  จารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 55jo
นางดารุณี ประพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
56lu
นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
 57nn
นางนงนภัส สุบินดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
 58pp
นางผ่องแผ้ว ขำคม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 53wa
นางวรรณา ยะแสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 510v
นางสาวนริศา กลกิจสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ภาษาไทย

 59su

นางสาวสุปวีณ์ สุทธิยานุช

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 4kt
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 2da
นายศราวุธ ไชยลาภ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การบริการการศึกษา
 6wo
ว่าที่พันตรีปิยะวงษ์ หมายดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สุขศึกษา
3na 
นางสุเนตรา กระแสเทพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
9te 
นางสาววนิดา หอมสินธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ศิลปะศึกษา
 8pot
นางรุ่งรัศมี ต่อยอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
 ju02
นายจุมพล ครองศิลป์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 p3 0026 layer 1
นายโกวิท  บังคม
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : พลศึกษา
 pop
นายสิทธิศักดิ์ แก้วคำ
ครูผู้สอน
รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา
ka1 
นางสาวอัญชลี ดงใหญ่
ครูผู้สอน
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม(EIS)
ja1 
นางสาวสมหญิง มุ่งดี
ครูผู้สอน
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(EIS)
 eric1
Mr.Eric Baroy
ครูผู้สอน
รายวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 oscar1
Mr.Philip Oscar Galaraga
ครูผู้สอน
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม(EIS)
ashu1 
Mr.Ashu German Embe
ครูผู้สอน
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม(EIS)