โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

41

นางธีรดา  วรรณตรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
42
นางสมพร  รังแก้ว (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
  43
นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 44
นางบุษราคัม กะการดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ 
 45
นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
46
นางนงเยาว์ บุญโต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย 
 47
นางสาวศุภิสรา ใจงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 48
นางวราภรณ์ ฉิมมาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
49 
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 410
นางปนัดดา ศิริมัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 thna wdi
นางสาวธนาวดี มณีศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 nxy
นายสุทธิศักดิ์ โกยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ทัศน์ศิลป์
 he win
นายศักดิ์ชัย พิศวงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
yada 
นางสาวญาดา คงสุขมาก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : นาฏศิลป์ 
 hemiyw
นางลักษมี เกษรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 417
นายชพิชยนนท์ หอมนวล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : พลศึกษา
 caekh
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 mo
นายจิรภัทร เกียรติคุณรัตน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวจุฑามาศ ไชยพิมพ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : พละศึกษา
t 
Mr.
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (EIS)
 
Mr.
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (EIS)
 
Ms.
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม (EIS)