โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

p3_0013_layer-14.png

นางวนิดา คุ้มศิริ (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0024 layer 3
นางทัศนีย์ เพ่งเล็งดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p3 0021 layer 6
นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0020 layer 7
นางประดับ สมบูรณ์รัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ 
p3 0016 layer 11
นางวิไลรัตน์ ศรีสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0023 layer 4 
นางสาววริศรา บุญศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0010 layer 17
นางกมลาภรณ์  เหมือนนึก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 p3 0018 layer 9
นางอมรรัตน์ ชื่นจิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p3 0017 layer 10 
นางผุสดี จันทเลิศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p3 0011 layer 16
นางเพชรนภา บุตรดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p3 0022 layer 5
นางเสาวลักษณ์  บันเทิงสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p3 0012 layer 15
นายอรุณ โสรบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

p3 0009 layer 18
นายอรุณ  อุไร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา

p3 0019 layer 8 
นางสรรสุนีย์ อัครเดชธนะพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ 
p3 0014 layer 13
นายณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ดนตรี
p3 0015 layer 12
นางสาวกฤติยา ศาลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
p3 0025 layer 2
นายอภินันท์ สายบุ่งคล้า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
p3 0026 layer 1
นายโกวิทย์  บังคม
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : พลศึกษา
 
p3 0002 layer 25
นายศุภวิชย์  ไชยนิคม
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (EIS)

p3 0000 layer 27
นางสาววรกมล  นพพิบูลย์
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (EIS)

p3 0006 layer 21
นางสาวปรภาภรณ์  ดาศรี
ครูผู้ช่วยสอนชาวต่างชาติประจำชั้น ป.3/10

p3 0008 layer 19
นางสาวศศิธร  ศรีระเริญ
ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

p3 0001 layer 26
นางสาวศิริกาญจน์  เจริญศิริ
ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและแนะแนว

p3 0007 layer 20
Ms. Zinhle Gcina Nhlapo
ครูชาวต่างชาติประจำชั้น ป.3/10

p3 0003 layer 24
Ms. Jona Mae Acaso Porras
ครูผู้สอนรายวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(EIS)

p3 0004 layer 23
Ms. Margarita C. Calimbayan
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
และอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(EIS)
p3 0005 layer 22
Mr. Brandon Thamn Dona Nellas
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (EIS)