โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

kru sorada

นางโสรดา  แถวทิม (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
kru  mo2
นางสาวมลศยา หมวดสันเทียะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา
kru   ying
นางวงศ์สิริ  เถินมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
kru   tida
นางสาวทิดา  มีแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : การประถมศึกษา
kru   soontorn
นางสุนทร  ผดุงเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 kru   nongnut
นางนงนุช  พิศเพ่ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
kru   wan
นางสาวสุทธาสินี  โอฐงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ดุริยางคศิลป์
 kru noon
นางสาวปณตพร  ห้อยไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : การประถมศึกษา
kru phanit 
นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก :  คอมพิวเตอร์ศึกษา   
toff3
นางอารีรัตน์  ขอร่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
kru   tormsp
นางสาวสาวิตรี  ปัญญางาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
krutip
นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
kru   thanomnard
นางถนอมนาถ  ทองนำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 tippawan4
นางทิพวรรณ  ศรีตัมภวา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน 
kru wandee
นางวันดี  สุขดี
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
kru adisuk 
นายอดิศักดิ์ ก่อแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
kruanurak
นายอนุรักษ์  หึมวัง
ตำแหน่ง : ครู
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
kru niwatchai
นายนิวัฒชัย  หาวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : พละศึกษา
kru mew
นางสาวพฤภร  หล็วงสนาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : นาฎศิลป์ 
kru   prae
นางสาวศิริพร  ปานชัย
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EIS)
krukasan
นายกสานต์  ชาวสวน
ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (EIS)
kruoon
นางสาวอรอนงค์  คงนุรัตน์
ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EIS)
txm tae m
นางสาวจีรวรรณ  ใจองอาจ
ครูอัตราจ้าง
ครูช่วยสอนครูชาวต่างชาติ (EP.)
kru msp
นายธันดล  ศรีมารักษ์
ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (MSP.)
 kru benya
นางสาวเบญญาพร  ใจกล้า
ครูอัตราจ้าง
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EIS) 
teacher man
Ms. Godfred Mbe Njami
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม(EIS)
teacher woman 2
Ms. Bleszel Jane Bayarcal Zayas
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(EIS)
teacher woman 1
Ms. Charity Waturi Maragua
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EIS)

teacher man ep

Mr.Gerard Anthony Nolan

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

สอนรายวิชาภาคภาษาอังกฤษ (EP.)