โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

 นางชนิดา ทูนสูงเนิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
402
นางวงศ์สิริ เถินมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
 403
นางโสรดา แถวทิม (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 404
นางสาวทิดา มีแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย 
 405
นางสุนทร ผดุงเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
406
นางนงนุช พิศเพ่ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
 407
นางฉวีวรรณ ศาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 408
นางสาวปณตพร ห้อยไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
409 
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
 410
นางอารีรัตน์ ขอร่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 
 
 415
นางมนต์ทิพย์ อุทัยพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
413 
นางถนอมนาถ ทองนำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 416
นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
p215
นางสาวสุทธาสินี โอฐงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ดนตรี
p216
นายอดิศักดิ์ ก่อแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
p217
นายอนุรักษ์ หึมวัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สุขศึกษาและพลศึกษา
p218
นางวันดี สุขดี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์