โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : -
402
นางจิตราวิณี สันทัยพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 403
นางนงนุช แพงวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 404
นางปูริดา หล็วงสนาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ 
 405
นางภัสส์ทิชา เสนจันทร์ฒิไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
406
นางวรัญญา อัตวานิช (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย 
 407
นางเสาวนา กลีบแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 408
นางสาวสิริเทพ ใจหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
409 
นายฉลอง ยุพการณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
 410
นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 412
นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 411
นายชูชีพ กสิผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : พลศึกษา
 415
นางสาวชญาดา เลียดทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
413 
นายบรรยง ปฐมเสรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์ 
 416
นางพูนทรัพย์ อนันต์โชติวิรุฬ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์