โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายสมคิด รักษ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางพรรษมน พิมพ์จันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
 S__4489223.jpg

นางกาญจนา กาบทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
 S 4489221  นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางวงศ์สิริ เถินมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางทิพวรรณ หอมนวล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางรัชดา ชมดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางภัสส์ทิชา เสนจันทร์ฒิไชย

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางดารุณี ประพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภารัตน์ อนุกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายบรรยง ปฐมเสรี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางพูนทรัพย์ อนันต์โชติวิรุฬ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิชชุมนตร์ ผลเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางชนิดา ทูนสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางเกษณีย์ คงดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางบุษราคัม กะการดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุมารี จันทนมัฎฐะ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายฉลอง ยุพการณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางพิสมัย โคตะวีระ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชูชีพ กสิผล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางเพชรนภา บุตรดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางวนิดา คุ้มศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางวราภรณ์ ฉิมมาลี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวสุปวีณ์ สุทธิยานุช

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางทัศนีย์ เพ่งเล็งดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางโสรดา แถวทิม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวญาดา เทียนจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางวรัญญา อัตวานิช

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวชญาดา เลียดทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายสุทธิศักดิ์ โกยสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางฉวีวรรณ ศาลา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางอารีรัตน์ ขอร่ม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางนัฏฐพร เติมใจ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางเพียงใจ พรหมศร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอรุณ โสรบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางมนต์ทิพย์ อุทัยพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางนงเยาว์ บุญโต

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจุฑามาส มงคล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางปาริฉัตร ปะกิระตา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสุเนตรา กระแสเทพ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางถนอมนาถ ทองนำ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางอมรรัตน์ ชื่นจิต

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายนิรัญ สุขสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

ว่าที่ พ.ต.ปิยะวงษ์ หมายดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางประดับ สมบูรณ์รัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางพัชรินทร์ ศรีประสาร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางกัณนิดา หมายดี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววนิดา หอมสินธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายศราวุธ ไชยลาภ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวรัศมี สุจินพรัหม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสถาพร สามาลย์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางจิตราวิณี สันทัยพร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิรินาถ วันทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสรรสุนีย์ อัครเดชธนะพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ ศรีตัมภวา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางผุสดี จันทเลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวบุณณดา มุ้ยเผือก

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวพรรณี สายยศ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสมใจ โสมรัตนานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายสำเร็จ เถินมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางรุ่งรัศมี ต่อยอด

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสุนทร ผดุงเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางลักษมี เงางาม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายประดิษฐ์ กุชโร

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางวิไลรัตน์ ศรีสุข

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางพูนสิน ขาวงาม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางชมพูนุท ประยูรชาญ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาพรรณ ฉิมมาลี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางผ่องแผ้ว ขำคม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางพีรนันทยาภรณ์ หลวงสนาม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายสุรพงษ์ ชนะเลิศ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางวิภาวดี ดีนาน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางนันทนา ปักโคทานัง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางนงนุช พิศเพ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสร้อยฟ้า สามารถ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธิศักดิ์ ทางดี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางพัชรินทร์ แสนกล้า

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางอมรรัตน์ นิวัฒน์บรรหาร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวประภัสสร วัฒนโกศล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววนิดา กัณฑะพันธ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวชัญญา โสฬส

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสมพร รังแก้ว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางวัลนา ธรจักร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางผาณิต ยงยิ่งหาญ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสุรัจนี จารัตน์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางธิดารัตน์ บุญทัน

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนันทริยา นิตยสุทธิ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางนงนุช แพงวงษ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางสาวกฤติยา ศาลา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายฐิติศักดิ์ โสมหาว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเสาวนา กลีบแก้ว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวเฉลียวรัตน์ สมพร้อม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววริศรา บุญศรี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางปานทิพย์ บุญสูง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายศักดิ์ชัย พิศวงค์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางศิริกุล รัฐสมุทร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางธีรดา วรรณตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอดิศักดิ์ ก่อแก้ว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวันดี สุขดี

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พวง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสุทธาสินี โอฐงาม

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางพรรณวดี รุ่งเจริญไพศาล

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวศุภิสรา ใจงาม

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปณตพร ห้อยไธสง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนริศา กลกิจสุวรรณ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวทิดา มีแก้ว

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวสิริเทพ ใจหาญ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางธนวดี กล่อมจิต

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอภินันท์ สายบุ่งคล้า

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิดาวรรณ สังข์ทอง

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนุรักษ์ หึมวัง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสุคนธ์ บุญเสร็จ

เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางฉวีวรรณ ทิพย์ประเสิรฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวกวินนาถ สุจินพรัหม

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางทิพย์นิภา ไกรสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายสนม ยอดเสาร์

ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายสมจิตร มีศิริ

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายประหยัด เชิดดอก

ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายวีรศักดิ์ บุญศรี

ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางธิดารัตน์ สุขอนันต์

ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววิชุดา สมเจตนา

ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจิราภา เพียรมี

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายวรกิจ ระเมียดดี

นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางภัสราภรณ์ บุญศรี

นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางกิมหงษ์ ครองศิลป์

นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายศราวุธ ใจเย็น

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางปูนปั้น แก้วสมุทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวนฤมล สังข์แก้ว

พยาบาล
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวนภัสกร แก้วนะรา

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุณิสา พวงประยงค์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุขุมา กุณฑียะ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชฎาภา กับรัมย์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา บุญสอน

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพุทธพิทักษ์ เรืองปรัชญากุล

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริพร ปานชัย

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุพรรณ รู้รักษา

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเดือนนภา โกศล

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัฐพร สิมมา

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางมัญฑิตา ชายเพชร

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายศุภวิชญ์ ไชยนิคม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายนิวัตรชัย หาวงค์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายธีรชัย หารศึก

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวเกื้อกุล โสดา

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางกัณทิมา หนุนชู

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายองอาจ สารนิม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายเจษฏา มะลิงาม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวศศิธร ศรีระเริญ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวธัญรดา โสมรัตนานนท์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวจุฑามาศ ไชยพิมพ์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวฐานิษ เกษรัตน์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายภานุมาส ชื่นเย็น

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวนันท์ อนงค์ชัย

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรกมล นพพิบูลย์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวเวธกา ชัยสุวรรณ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายสิทธิศักดิ์ แก้วคำ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายจิรภัทร เกียรติคุณรัตน์

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวณัฐสุดา คงสุขดี

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวกชนิภา วิญญูธรรม

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวจีรวรรณ ใจองอาจ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาววิไลลักษณ์ หิงทอง

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวภัทรภร กองอังกาบ

ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวผกาแก้ว สกุลจันทร์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาววรรณา นารถรัมย์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางบุผา สายแก้ว

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาววลีรัตน์ สกุลชาติ

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางมณฑาทิพย์ เชิดดอก

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสมพร ลัทธิคุณ

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวปิยพร มีแก้ว

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวชิดจันทร์ คิดสำราญ

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางอภิรมย์ สมเป็นชาย

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอรุณี สรรพจารย์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางบุญเยี่ยม ใจงาม

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางศลิษา เสกกล้า

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางวรรธนา ยอดอินทร์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางพรศรี เหมาะคา

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางทองอยู่ ชัยนิมิตร

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางศิริรัตน์ แสงเพ็ชร

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสมพงษ์ ยาหอม

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางประกายรุ่ง จะเย็นรัมย์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางมณีรัตน์ ข่าขันธ์มาลี

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอุผา ดวงไทย

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวโสภา ชูรัตน์

แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายณรงค์ชัย ทิพย์โสด

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายสิงห์เมืองทอง นารถรัมย์

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายบุญทวี ระเมียดดี

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวจิราภรณ์ ยอดเสาร์

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางธนันยา นามพูน

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวยุวดี ยอดรัก

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวชัชฎา ฉัตรทอง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวน้ำฝน สิงห์ทอง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวราตรี รองสาลี

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวกัญญาภัทร อุปสาร

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวณัชชา มากมูล

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางขวัญจิรา สมเป็นชาย

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางกนกอร นับถือตรง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวน้ำฝน เกศแก้ว

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางเฉลย ริ้วทอง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาววันเพ็ญ บุญร่วม

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางศุภลักษณ์ เด่นดวง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางอาภาพร ภาศิริ

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางเสาวณีย์ งามเนตร

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวทัศนีย์ ดีเพิ่ม

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาววัจนารัตน์ แก้วเหลือง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายปฏิภัทธ์ สุปิงคลัด

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวนรินทร์ บุญนาม

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายอุดร เถื่อนทุ่ง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาววรนิษฐาภร์ เสื่อมมี

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายเจนภพ รังทอง

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายชวกร สุภาลักษณ์

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายกลิ่น ไกรสูงเนิน

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายสมหวัง สายแก้ว

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายโสภณ ทองแก้ว

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายจิรศักดิ์ ดีสงคราม

อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางสาวเมธาพร ราชวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอนุสรา ขบวนฉลาด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวณัฐกฤตา ไขจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวกรองกาญจน์ จันนุบิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางทิวา สนามพรม

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางนิง สุดกล้า

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวเนาวรัตน์ ริ้วดำ

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวนงนุช ด้วงมาก

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางวรรณลภย์ นรานรัมย์

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายวิทวัส สมเป็นชาย

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจุฑารัตน์ สารเพ็ชร

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายประสิทธิ์ ตอนสุข

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอำภา บุตรวงศ์

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายฮิต บุตรงาม

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอุบลวรรณ แสนเจ็ก

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวณัฐชนก คำดี

แม่ครัว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางณภัชชา แก้วกล้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางวิจิตรา บุญทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวกิตติวรรณ ใจหมายดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอัมรา คิดงาม

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายมนตรี แม่นหมาย

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางพัชราภรณ์ สอนไกร

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอรชร ช่วยพัฒน์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวรัชดา ฉลาดเฉลียว

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางเกิดศิริ สายสิน

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวยุพรัตน์ จิตหาญ

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจิตรี มอญวัฒน์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางจิตรา มูลทอง

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวอรสุชา สุจินพรัหม

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวมณีรัตน์ แสงพงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายกำพล สมนิยาม

ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : -

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

 

นายสมคิด รักษ์รอด

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

School Director

-------------------------------- 

บ้านเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 32000

------------------------------

Anubarnsurin School

Mueang Surin Municipality House,

Nai Mueang Subdistrict

Mueang Surin District Surin Province 32000

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 385 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์