โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
140
155
295
10
อนุบาล 3
146
147
293
10
รวม อนุบาล
286
302
588
20
ประถมศึกษาปีที่ 1
219
199
418
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
200
192
392
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
206
228
434
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
233
201
434
10
ประถมศึกษาปีที่ 5
201
251
452
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
208
236
444
10
รวมประถม
1,267
1,307
2,574
61
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,553
1,609
3,162
81