โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

วิสัยทัศน์ (Vision)

     “โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล”

 

โรงเรียนชั้นนำ หมายถึง

 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการวัดผลระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ

 2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดผลระดับชาติอยู่ในสิบลำดับแรกของกลุ่มโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทั่วประเทศ

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันมาก

 4. นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการ, กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับชาติหรือนานาชาติ

 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาและมีคุณลักษณะนิสัยตามหลักสูตรในระดับดีมากและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

มุ่งสู่สากล หมายถึง นักเรียนมีคุณสมบัติตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติในระดับดี

 2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

 3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

 4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้

 5. นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

 6. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติได้

 7. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 8. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 9. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อนได้

 10. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ

 11. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

          โรงเรียน : สวย  ร่มรื่น  สะอาด  เป็นระเบียบ

 

อัตลักษณ์ (Identity) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

          นักเรียน : สะอาด  ไหว้สวยวาจาสุภาพ  ลายมืองาม  ทำงานเป็นระเบียบ

          ครู : แต่งกายดี  ตรงเวลา  วาจางาม  ทำงานละเอียด

          บุคลากร:  มารยาทดี  บริการเยี่ยม