โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

พันธกิจ (Mission)

คุณภาพและความเป็นเลิศการจัดการศึกษา ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 

โดยพันธกิจ (Mission) แยกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ได้ดังนี้

“คุณภาพและความเป็นเลิศ” คือเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่ กุลบุตร กุลธิดาของเรา

“การบริหารจัดการที่ดี” คือคุณภาพและความเข้มแข็งในการบริหารเพื่อสร้างคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ

“การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” คือการมีส่วนร่วมของ Stakeholders ในการบริหารจัดการศึกษา

 

จุดเน้นที่สนองตอบพันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษามุ่นเน้นการสร้างคุณภาพการศึกษาโดยมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ และอยู่ในสิบลำดับแรกของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในการสอบวัดผล O – NET (Ordinary National Education Test)

  2. จัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในระดับท้องถิ่น, ชาติ และสากล โดยส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามแนวทาง “พหุปัญญา(Multiple Intelligence)”

  3. จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษา “กลาง” ในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEANได้ดีตามวัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในบริบท ของชาติต่าง ๆ ในประเทศอาเซียนอันที่จะปรับตัวสู่
    ความเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค ASEANได้

  4. จัดการศึกษาโดยเน้นให้ครูวางแผนและลงมือจัดประสบการณ์หรือจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้าง คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ยึดหลักธรรมคำสอนเบื้องต้นตามหลักศาสนา ปฏิบัติตนตามเบญจศีล (ศีล ๕) ได้อย่างดีและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  5. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันจะสร้างความผูกพัน ความประทับใจ ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน สืบไป

  6. จัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคม ศิษย์เก่า บุคลากรเกษียณ และบุคลากรในปัจจุบัน โดยแสดงความเห็น มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตรวจสอบ ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรจัดการศึกษา ร่วมตัดสินเป็นต้น