โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen
 1. ด.ญ.กัลยกร กัลยา ประธานนักเรียน

 2. ด.ญ.ศรัยฉัตร นามเคน รองประธานนักเรียน

 3. ด.ญ.นุชนาฎ สุวรรณคำ รองประธานนักเรียน

 4. ด.ญ.ชุติกาญจน์ มุ่งกลาง กรรมการ

 5. ด.ญ.สุพิชณาย์ ชวนสุข กรรมการ

 6. ด.ช.พุฒิพงศ์ แกล้วกล้า กรรมการ

 7. ด.ญ.พรทิภา อินทยุง กรรมการ

 8. ด.ช.ศรัณย์ภัทร น้องผาง กรรมการ

 9. ด.ช.รชต มณีวรรณ กรรมการ

 10. ด.ช.ณภัทร ชมอินทร์ กรรมการ

 11. ด.ญ.วริศรา ชูชีวา กรรมการและเลขานุการ

 12. ด.ช.โชติณัฐ เพียงมุ่งสัมพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ