Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

31 พฤษภาคม 2020
736 ปีก่อนพุทธกาล (1279 ปีก่อนคริสตกาล) – ตามการประมาณซึ่งเป็นที่เชื่อกันของนักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน รามเสสที่ 2 ดำรงตำแหน่งฟาโรห์แห่งอียิปต์
พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) – ระหว่างทางเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (ในภาพ) อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระราชธิดา เสด็จทิวงคตในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม จึงทรงได้รับสมัญญานามว่า สมเด็จพระนางเรือล่ม
พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) – เขื่อนเซาท์ฟอล์ค ใกล้กับเมืองจอนส์ทาวน์ รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา แตก ทำให้น้ำปริมาณ 18.1 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าท่วมเมือง ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คน
พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) – กองทัพเรือเยอรมันและราชนาวีอังกฤษ ปะทะกันในยุทธนาวีจัตแลนด์ ซึ่งเป็นยุทธนาวีที่ใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) – ระบบท่อทรานอะแลสกา ระบบท่อขนส่งน้ำมันหลักของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความยาวกว่า 1,287 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างรัฐอะแลสกากับสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ เปิดอย่างเป็นทางการ

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ศูนย์อาเซียนศึกษา

1. หลักการและเหตุผล                     

        รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใน
ปี พ.ศ. 2558
        กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
 
2. วัตถุประสงค์
      1.เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
      2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งศึกษานิเทศก์
      3.เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียน
      4. เพื่อพัฒนาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
 
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Sister School และ Buffer School จำนวน 54 โรง
      2. ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 เขต
      3. ศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 54 ศูนย์ จำแนกเป็น 1) ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับ
      การคัดเลือกเป็นโรงเรียน Sister School จำนวน 30 โรง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 15 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 14 เขต และ 2) ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน Buffer School จำนวน 24 โรง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 12 เขต
3.2 เชิงคุณภาพ
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมกับที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา และศึกษานิเทศก์
      2. ครู และนักเรียนของโรงเรียน Sister School และ Buffer School มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
      3. ศูนย์อาเซียนศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับ
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
      4. โรงเรียนเครือข่าย ประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
 
4. ภารกิจ  กิจกรรมที่ดำเนินการ
      4.1 กิจกรรมภายในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
      4.2 กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน ณ โรงเรียนเครือข่ายและกิจกรรมเผยแพร่ต่อชุมชน

      4.3 กิจกรรมพิเศษที่ต้องจัดทุกปี เช่น วันกำเนิดอาเซียน 8 สิงหาคม, การเดินพาเหรดชุดประจำชาติในงานกีฬาสี เป็นต้น

กิจกรรมของศูนย์อาเซียน

      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

  สถิติเข้าชม(21-3-56)

  211550
  วันนี้ : 0
  เมื่อวานนี้ : 93
  เดือนนี้ : 1999
  เยี่ยมชมทั้งหมด : 211550
  เข้าชมวันนี้ :
  เข้าชมทั้งหมด : 804768
  ผู้ที่ออนไลน์ : 0
  IP ของคุณ : 3.235.75.174

  ป้ายกำกับ

  english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย