Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

23 มีนาคม 2019
พ.ศ. 2317 (ค.ศ. 1775) – การปฏิวัติอเมริกา: แพทริก เฮนรี กล่าวสุนทรพจน์ "Give me Liberty, or give me Death" ต่อหน้า House of Burgesses เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายนิติบัญญัติเริ่มดำเนินการทางทหารต่อจักรวรรดิอังกฤษ
พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1919) – ในมิลาน ประเทศอิตาลี เบนิโต มุสโสลินี ก่อตั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ฟาสซิสต์
พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) – รัฐสภาไรช์สทักผ่านรัฐบัญญัติมอบอำนาจ ซึ่งมอบอำนาจเผด็จการให้แก่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และคณะรัฐมนตรี สามารถผ่านกฎหมายได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเป็นเวลาสี่ปี
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) – ลีเต็งฮุย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน ในการเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรกในไต้หวัน
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) – รัสเซียทำลายสถานีอวกาศมีร์ (ในภาพ) ในชั้นบรรยากาศ ชิ้นส่วนที่เหลือตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ศูนย์อาเซียนศึกษา

1. หลักการและเหตุผล                     

        รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใน
ปี พ.ศ. 2558
        กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบทบาทการดำเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใช้โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
 
2. วัตถุประสงค์
      1.เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
      2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งศึกษานิเทศก์
      3.เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียน
      4. เพื่อพัฒนาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
 
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Sister School และ Buffer School จำนวน 54 โรง
      2. ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 เขต
      3. ศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 54 ศูนย์ จำแนกเป็น 1) ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับ
      การคัดเลือกเป็นโรงเรียน Sister School จำนวน 30 โรง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 15 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 14 เขต และ 2) ศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน Buffer School จำนวน 24 โรง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 12 เขต
3.2 เชิงคุณภาพ
      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมกับที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา และศึกษานิเทศก์
      2. ครู และนักเรียนของโรงเรียน Sister School และ Buffer School มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน
      3. ศูนย์อาเซียนศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับ
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
      4. โรงเรียนเครือข่าย ประชาชนในชุมชนที่รายรอบโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ
 
4. ภารกิจ  กิจกรรมที่ดำเนินการ
      4.1 กิจกรรมภายในสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
      4.2 กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน ณ โรงเรียนเครือข่ายและกิจกรรมเผยแพร่ต่อชุมชน

      4.3 กิจกรรมพิเศษที่ต้องจัดทุกปี เช่น วันกำเนิดอาเซียน 8 สิงหาคม, การเดินพาเหรดชุดประจำชาติในงานกีฬาสี เป็นต้น

กิจกรรมของศูนย์อาเซียน

      

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

สถิติเข้าชม(21-3-56)

187090
วันนี้ : 114
เมื่อวานนี้ : 155
เดือนนี้ : 4812
เยี่ยมชมทั้งหมด : 187090
เข้าชมวันนี้ : 646
เข้าชมทั้งหมด : 715483
ผู้ที่ออนไลน์ : 1
IP ของคุณ : 52.206.226.77

ป้ายกำกับ

english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย