Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับโรงเรียน

Slideshow

พยากรณ์อากาศวันนี้

::::วันนี้ในอดีต::::

31 พฤษภาคม 2020
736 ปีก่อนพุทธกาล (1279 ปีก่อนคริสตกาล) – ตามการประมาณซึ่งเป็นที่เชื่อกันของนักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน รามเสสที่ 2 ดำรงตำแหน่งฟาโรห์แห่งอียิปต์
พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) – ระหว่างทางเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (ในภาพ) อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระราชธิดา เสด็จทิวงคตในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม จึงทรงได้รับสมัญญานามว่า สมเด็จพระนางเรือล่ม
พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) – เขื่อนเซาท์ฟอล์ค ใกล้กับเมืองจอนส์ทาวน์ รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา แตก ทำให้น้ำปริมาณ 18.1 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าท่วมเมือง ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2,200 คน
พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) – กองทัพเรือเยอรมันและราชนาวีอังกฤษ ปะทะกันในยุทธนาวีจัตแลนด์ ซึ่งเป็นยุทธนาวีที่ใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) – ระบบท่อทรานอะแลสกา ระบบท่อขนส่งน้ำมันหลักของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความยาวกว่า 1,287 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างรัฐอะแลสกากับสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ เปิดอย่างเป็นทางการ

TVเพื่อการศึกษา ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ เวลา 08.05-08.25

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ประถมศึกษาปีที่ ๕

ข้อมูลส่วนตัวหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อ
นางสาวรัศมี สุจินพรัหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนเอกประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
สอนวิชา ภาษาไทย
โทรศัพท์ : 0812646188
อีเมล์ :rut.sujin@Gmail.com
นางวิภาวดี ดีนาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ :094269 8844
อีเมล์ : wipawade1974@gmail.com
นางพิสมัย โคตะวีระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา คบ. ประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี ๕/๓
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษาฯ, ประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ :088-584 0654
อีเมล์ :Pisamaiasr@gmail.com
นางเกษณีย์ คงดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม การบริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ :086 854 9643
อีเมล์ :krugedsurin@gmail.com
นางดารุณี ประพันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเิศษ

การศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ :0872553279
อีเมล์ :krujokedarunee@gmail.com
นางอัมพกา เพียรมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. ภาษาไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖
สอนวิชา ภาษาไทย
โทรศัพท์ :086 252 4667
อีเมล์ :ampaka26@gmail.com
นางสุรัจนี จารัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๗
การเงินสายชั้น,
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ :095-479 8824
อีเมล์ :surajanee27jarat@gmail.com
นางเสาวนา กลีบแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
คบ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๘
สอนวิชา ภาษาไทย
โทรศัพท์ :098-584 3670
อีเมล์ :soawana3679@gmail.com
นางสาวสุปวีณ์ สุทธิยานุช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๙
สอนวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าสายชั้น
โทรศัพท์ :087-877 4404
อีเมล์ :supawee4404@gmail.com
นางปทุมมา ตระกูลโศภิษฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑๐

สอนวิชาภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สอนร่วมกับครูชาวต่างชาติ
โทรศัพท์ :098-5850551
อีเมล์ :
นางสาวนริศรา กลกิจสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู

การศึกษา
ศษ.บ.การสอนภาษาไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑๑
สอนวิชา ภาษาไทย
โทรศัพท์ : 0885607464
อีเมล์ : viewnless@gmail.com
นางสาวรุ่งพร ภัทรพานี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ทั่วไป)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ : 089-627 7583
อีเมล์ : rungpon.p.1@gmail.com
นายสุชิน คุ้มศิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา
สอนวิชา พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ :085-417 0299
อีเมล์ : -
ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

การศึกษา
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์ :08-8141-6524
อีเมล์ :P.chaipattanarote@gmail.com
นางผาณิต ยงยิ่งหาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
สอนวิชา วิทยาการคำนวณ
โทรศัพท์ : 044511188
อีเมล์ : kunkruphanit1@gmail.com
นายศราวุธ ไชยลาภ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม. บริหาการศึกษา
สอนวิชา สังคม, ประวัติศาสตร์
โทรศัพท์ : 081-9551970
อีเมล์ : krudaeng.agel@gmail.com
ว่าที่ พ.ต.ปิยะวงษ์ หมายดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม บริหารการศึกษา
สอนวิชา สุขศึกษาฯโทรศัพท์ : 087-2516209
อีเมล์ : maideepiyawong@gmail.com
นางสาววนิดา หอมสินธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
สอนวิชา ศิลปะโทรศัพท์ : 0909175974
อีเมล์ : wanida3874@gmail.com
นางลักษณาภรณ์ แพงพรมมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีโทรศัพท์ : 0895795777
อีเมล์ : laksana.phon1909@gmail.com
นางศุภลักษณ์ เลือดสกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ.สังคมศึกษา
-โทรศัพท์ : 0821393008
อีเมล์ : -
นางสาวผกามาศ แสนปล์้ม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา
คบ.คหกรรมศาสตร์
-โทรศัพท์ : 0818797848
อีเมล์ : mas143000@gmail.com

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด รักษ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินอนุบาลสุรินทร์

  สถิติเข้าชม(21-3-56)

  211553
  วันนี้ : 3
  เมื่อวานนี้ : 93
  เดือนนี้ : 2002
  เยี่ยมชมทั้งหมด : 211553
  เข้าชมวันนี้ : 352
  เข้าชมทั้งหมด : 805120
  ผู้ที่ออนไลน์ : 1
  IP ของคุณ : 3.235.75.174

  ป้ายกำกับ

  english program Science Teachers Urgently required การแสดงอาเซียน คณิตศาสตร์ ครูช่าง ครูบรรณารักษ์ ครูอังกฤษ 5 ปี ครูอัตราจ้างอังกฤษ คัดลายมือ ชนะเลิศหุ่นยนต์ ชนะเลิศโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปิงปอง ปิงปองจังหวัดสุรินทร์ พิธีไหว้ครู มาฆบูชา มินิมาราธอน รักบี้ รับครูภาษาอังกฤษ รับครูวิทยาศาสตร์ รับครูอัตราจ้าง รับคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตรจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครบรรณารักษ์ รับสมัครพี่เลี้ยง วันภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ว่ายน้ำ ศิลปะอาเซียน สภานักเรียน สมัครครูคอมพิวเตอร์ สมัครครูต่างประเทศ สมัครครูภาษาอังกฤษ สวัสดีคุณครู สสวท. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หนูน้อยคนเก่ง อนุบาลสุรินทร์ อบรมคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ สสวท. อาเซียน เพชรยอดมงกุฏ เอกลักษณ์ไทย